Wat is ‘wettelijke bedenktijd’?

Sinds 1 september 2003 geldt voor een koop van ‘een tot bewoning bestemde onroerende zaak, door een koper die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’ dat de koper een wettelijke bedenktijd heeft van drie dagen. Kort gezegd: de bedenktijd geldt voor de koop van een woning door een consument. De drie dagen bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt om 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt.

Koopakte ter hand gesteld op: Bedenktijd eindigt op:
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag